Regulamin zakupów

 

 NOWY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2021r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.almatrend.pl

Spis treści:

  • 1. Definicje, postanowienia ogólne,
  • 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • 3. Zamówienie, zawarcie umowy sprzedaży,
  • 4. Płatność, dostawa, odbiór,
  • 5. Dane osobowe,
  • 6. Rękojmia, gwarancja, reklamacje,
  • 7. Odstąpienie od umowy, zwroty
  • 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy
  • 9. Informacje dodatkowe.

§1 Definicje, postanowienia ogólne

1. Definicje:

Sprzedawca - Integart Sp. z o.o. w Błoniu 55-330, ul. Maszynowa 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000493655, kapitał zakładowy 1.600.000,00 PLN NIP: 913-16-16-456, REGON: 022325890 zwany też dalej Integart, Sprzedającym lub Usługodawcą.

Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.almatrend.pl, zwany też dalej Sklepem lub Sklepem internetowym.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, zwany też dalej Zamawiającym.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Umowa Zawarta Na Odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Konto - konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje tu możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, zwany też dalej Produktem.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego; przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Towaru - umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło.

2. Niniejszy Regulamin reguluje warunki:

2. a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.almatrend.pl Umów Sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów,

2.b) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu za pomocą̨ Newslettera.

2.c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę̨.

3. Sklep internetowy prowadzony jest za pomocą domeny www.sklep.almatrend.pl - przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż̇ Towarów, dostępnych na stronach sklepu internetowego.

4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą̨ działalności Sklepu należy wysyłać na adres email: sklep@almatrend.com.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Integart, ul. Siemianowicka 7d, 40-301 Katowice z dopiskiem „Sklep”.

5. Klientem Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę̨, która chce zawrzeć lub zawarła Umowę̨ Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

7. Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy.

8. Ceny niektórych produktów mogą być widoczne tylko dla zarejestrowanych Klientów.

9. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.

10. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży i tym samym złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Sklep nie odpowiada za szkody wyrządzone przez wykorzystanie zakupionych w Sklepie Towarów niezgodne z ich przeznaczeniem, warunkami, zaleceniami i instrukcjami producentów.

12. Informacje i opisy zawarte na stronie Sklepu, pochodzą z katalogów i materiałów reklamowych producentów i mają charakter poglądowy.

13. Sklep na swojej stronie wykorzystuje mechanizm plików cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Klienta przechowujące dane na temat sesji użytkownika na stronie (np. ostatnio oglądanych produktów). Klient może w dowolnej chwili wyłączyć mechanizm cookies w swojej przeglądarce, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony.

§2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.W ramach prowadzenia Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.

3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych:

3.1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz ustanowienie Hasła, zgodnie z instrukcjami, pojawiającymi się podczas dokonywana Rejestracji.

3.3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do Koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zapisania się do Newslettera (poprzez kliknięcia linku aktywacyjnego, wysłanego na podany przez klienta adres mailowy podany w formularzu na stronie internetowej Sklepu bądź w momencie, w którym Klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie Rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

3.5 Umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w sklepie internetowym są zawierane na czas nieokreślony.

3.6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych:

4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sklep@almatrend.com.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).

4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.   

4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu.

§3 Zamówienie, zawarcie Umowy Sprzedaży

1.1. Podstawowym warunkiem przyjęcia Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru. Klient może złożyć Zamówienie po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu. Każdy zalogowany Klient ma możliwość przeglądania wszystkich Towarów wraz z cenami.

1.2. Klienci mogą także składać zamówienia mailowo i telefonicznie bez rejestracji w Sklepie na adresy i telefony kontaktowe Sklepu, podając dane, niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, w tym adres email do kontaktu ze Sklepem. Wiadomość email otrzymana od Klienta, zawierająca potwierdzenie poprawności danych (wraz z wyborem metody płatności oraz metody dostawy), niezbędnych do przyjęcia zamówienia wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta jest rozumiana jako złożenie Zamówienia w Sklepie.

2. Klient, który złożył Zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia Zamówień́, brak konieczności uzupełniania danych przy każdorazowym zakupie, możliwość́ otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz na Newsletter”).

3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie Sklepu Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić́ Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są̨ niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego Formularza Rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, link aktywacyjny, z prośbą o potwierdzenie, po czym możliwe będzie aktywowanie Konta. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.

3.1. Procedura składania zamówienia jest szczegółowo opisana na stronie Sklepu w zakładce: „jak kupować”.

3.2. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”, a także w sytuacji, opisanej w pkt 1.2. niniejszego paragrafu.

4. Aby móc złożyć́ Zamówienie w Sklepie konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

5. W trakcie składania Zamówień́, Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

6. Po otrzymaniu przez system Sklepu Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość́ potwierdzającą otrzymanie zamówienia. W przypadku wyboru metody płatności w formie elektronicznej i jednocześnie prawidłowego opłacenia Zamówienia Klient otrzyma także potwierdzenie dokonania płatności.

7. Zamówienie złożone przez Klienta, a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 24 godzin (w dni robocze) przestaje go wiązać.

8. Umowę̨ sprzedaży uważa się̨ za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy potwierdzającej i zarazem akceptującej zamówienie.

9. Klient może anulować́ złożone Zamówienie lub je zmodyfikować́ do czasu zaakceptowania zamówienia przez Sprzedawcę, w tym celu należy:

9.a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie,

9.b) skontaktować́ się̨ z Sprzedawcą drogą mailową.

10. Zamówienia są̨ obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.

11. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu stanowi ofertę̨ w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę̨ do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

12. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o zaakceptowaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji Zamówienia.

14. W przypadku, gdy okaże się̨, że Towar jest w danej chwili niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o czym bezzwłocznie poinformuje Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. W takiej sytuacji, jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia anulowania Zamówienia.

15. Warunki realizacji Zamówień́ nietypowych są̨ każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

16. Sklep ma prawo odstąpić́ od umowy sprzedaży ( w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego poniżej) lub ograniczyć́ sposób płatności w sytuacji, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości podanych danych bądź́ w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, lub Klienta, który zalega z płatnościami u Sprzedającego.

17. Wszelkie informacje zamieszczone w Sklepie, w tym handlowe, nie stanowią̨ oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są̨ propozycją (nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę̨ Towaru) i zarazem zaproszeniem do składania zamówienia przez Klienta.

18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu, zaakceptowaniu lub wysłaniu Zamówienia.

 §4 Płatność, dostawa, odbiór

1. Płatność

1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić́ wskazaną w potwierdzeniu Zamówienia cenę̨ Towarów oraz koszt ich wysyłki.

1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie jest ceną brutto wyrażoną̨ w złotych polskich (PLN), obejmującą również należny podatek od Towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają̨ jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania Zamówienia.  Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, inne opłaty związane z wybraną formą zapłaty oraz koszt dostawy o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

1.3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za Towar:

2.a) płatność za pobraniem (gotówką kurierowi przy odbiorze), maksymalna wartość Zamówienia przy płatności za pobraniem to kwota 2.000,00 (dwa tysiące złotych) brutto.

2.b) przedpłata na konto bankowe,

2.c) płatność elektroniczna (poprzez systemy takie jak PayU lub przelewy24)

1.4. Dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku Sprzedawcy.

1.5. W przypadku wyboru przez Klienta:

1.a) płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności stosownie do komunikatów, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

1.b) płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

1.6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.  Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

1.7. Na wszystkie zamówienia wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT, wg wyboru Klienta, dokonanym podczas składania Zamówienia.

2. Dostawa

2.1 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1.a) przesyłka kurierska,

1.b) przesyłka kurierska pobraniowa,

1.c) odbiór osobisty – tylko po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu ze sprzedawcą.

2.2. Zamówienia złożone przez klientów Sklepu kompletowane są niezwłocznie przez Sklep, pod warunkiem dostępności danej ilości Towarów w magazynie.

2.3. Wysyłka zamówionych Towarów odbywa się̨ wyłącznie na adresy znajdujące się̨ na terytorium Polski.

2.4. Sklep powierza dostarczenie Towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność́ gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w Zamówieniu.

2.5. Po skompletowaniu zamówienia każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą wysłanie paczki bądź  gotowość odebrania paczki osobiście (w zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy).

3. Odbiór Towarów

3.1. Klientowi przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje Klientowi przed jej odbiorem od przewoźnika.

3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się̨, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku, to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody poprzez spisanie protokołu. Jednak w większości przypadków przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

3.3. Jeżeli po wydaniu przesyłki uprawniona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się̨ z zauważyć́ z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź́ wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

3.5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta, uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

4. W przypadku nieodebrania lub odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta w sytuacji, gdy przesyłka nie posiada uszkodzeń́, a Towar jest zgodny z umową, Sprzedawcy przysługuje roszczenie do Kupującego o zapłatę̨ wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów (w tym w szczególności kosztów przesyłki i magazynowania, w tym także przez firmę̨ kurierską).

5. W przypadku nieodebrania Zamówienia z odbiorem osobistym przez Klienta w wyznaczonym terminie, w sytuacji, gdy Zamówienie to nie posiada uszkodzeń́, a towar jest zgodny z umową, Sprzedawcy przysługuje roszczenie do Kupującego o zapłatę̨ kwoty zamówionego Towaru, a także wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów (w tym kosztów kompletowania i magazynowania Zamówienia).

6. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.

7. W przypadku anulowania Zamówienia Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o czym bezzwłocznie poinformuje Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia powodującego anulowanie Zamówienia.

8. Dostarczony Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili całkowitej zapłaty.

§5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, tj.:

1.a) realizacji Zamówienia,

1.b) zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających,

1.c) jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu założenia i utrzymania Konta Zamawiającego, oraz w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

1.a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

1.b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Dane osobowe Zamawiającego chronione są̨ przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”).

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

7. Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności znajdującej się na stronie Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”. Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności oraz zawartą w niej klauzulą informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§6 Rękojmia, gwarancja, reklamacje

1. Towary oferowane w Sklepie są nowe i wolne od wad, chyba że z opisu poszczególnego Towaru wynika co innego, wszelkie odstępstwa od tej zasady są jasno opisane na karcie przedmiotu, dotyczy to w szczególności produktów w atrakcyjnych cenach wyprzedażowych.

2. W przypadku, gdy zakupiony przez Klienta Towar jest niezgodny z umową lub ma wady należy o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę i w razie potrzeby odesłać Towar. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta (w przypadku zakupu bez zawodowego charakteru) ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

4. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć co najmniej: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, datę sprzedaży oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Integart, ul. Siemianowicka 7d, 40-301 Katowice z dopiskiem „Sklep – reklamacja”.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

8. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta (w przypadku zakupu bez zawodowego charakteru), a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

9. W przypadku, gdy na dany Towar została udzielona gwarancja Producenta, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Towaru w Sklepie a także w karcie gwarancyjnej, jeśli taka została wydana do tego Towaru.

10. Sprzedawca informuje, iż w przypadku Towarów objętych gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w opisie Towaru lub w karcie gwarancyjnej, jeśli taka została wydana.

11. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

11.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać́ na adres email sklep@almatrend.com.pl bądź́ listownie na adres: Integart, ul. Siemianowicka 7d, 40-301 Katowice z dopiskiem „Sklep”.

11.2. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się̨ podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę̨ i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

11.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§7 Odstąpienie od umowy, zwroty

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta (w przypadku zakupu bez zawodowego charakteru) może od niej odstąpić́ bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:

- pisemnie na adres: Integart, ul. Siemianowicka 7d, 40-301 Katowice z dopiskiem „Sklep”.

- drogą elektroniczną na adres sklep@almatrend.com.pl lub przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta (w przypadku zakupu bez zawodowego charakteru) może odstąpić́ od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się̨ od dnia wydania Produktu Klientowi w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta (w przypadku zakupu bez zawodowego charakteru) wiadomość̨ mailową z potwierdzeniem otrzymania ww. oświadczenia.

4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta (w przypadku zakupu bez zawodowego charakteru) ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca sprawdzi stan towaru w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania.

6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta (w przypadku zakupu bez zawodowego charakteru) ponosi wydatki związane z odesłaniem Towaru. W przypadku Towaru o większych gabarytach i wadze odesłanie Towaru może wiązać się także z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa, pokrycie których obciąża Konsumenta.

7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta (w przypadku zakupu bez zawodowego charakteru) wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę̨, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta (w przypadku zakupu bez zawodowego charakteru) płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba, że kupujący wyraźnie zgodzi się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca dokona zwrotu płatności niezwłocznie po sprawdzeniu stanu zwracanego towaru zgodnie z pkt.5 niniejszego paragrafu.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość́ nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta (w przypadku zakupu bez zawodowego charakteru) w wypadkach:

9.1. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy,

9.2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań́ na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą̨ wystąpić́ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

9.3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to wszystkich folii ciętych z roli na wymiar),

9.4 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

9.5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

9.6. W której przedmiotem świadczenia są̨ rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

9.7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość́ zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

9.8. W której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

9.9. W której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

9.10. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

9.11 Zawartej w drodze aukcji publicznej,

9.12. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi,

9.13. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną̨ zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, a w szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

- niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje,

- braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych,

- awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego,

- niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Zamawiającego,

- krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Sklepu.

2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.

4. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres.

5. W przypadku braku dopełnienia powyższych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

§9 Informacje dodatkowe

1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się̨, aby urządzenia za pomocą̨ których Klient korzysta ze Sklepu spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się̨ Usługodawca:

1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

1.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0, Internet Explorer 6.0, Chrome 32.0 bądź́ wersje wyższe,

1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH,

1.4. Rozdzielczość́ monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit,

1.5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail,

1.6. Włączona obsługa plików cookies.

2. Informacja dla Klienta Sklepu w jaki sposób może sprawdzić czy złożone Zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

2.1. Podczas składania Zamówienia, aż do momentu wybrania przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość́ Towarów/sposób dostawy). W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

3.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

3.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką Towaru faktury VAT lub paragonu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Zmiany w Regulaminie:

5.1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin Zakupów”.

5.2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

5.3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia.

5.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

6. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

7. Umowa Sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta (w przypadku zakupu bez zawodowego charakteru) w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

1.a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

1.b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

1.c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Data publikacji 29.12.2020r

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium